پشه می تواند دو ویروس را همزمان انتقال دهد

پشه می تواند دو ویروس را همزمان انتقال دهد
در مطالعه ی اول محققان دریافتند که پشه” آدس اجیپتی” می تواند به میزان کافی از هر دو ویروس زیکا و چکیونگونیا را در بزاق خود به طور بالقوه ترشح کند و مردم را در یک نیش به هردوی آن ها آلوده کند. این پژوهش برای اولین بار تأیید شده است. تحقیقات جدید نشان می […]

پشه می تواند دو ویروس را همزمان انتقال دهد

در مطالعه ی اول محققان دریافتند که پشه” آدس اجیپتی” می تواند به میزان کافی از هر دو ویروس زیکا و چکیونگونیا را در بزاق خود به طور بالقوه ترشح کند و مردم را در یک نیش به هردوی آن ها آلوده کند. این پژوهش برای اولین بار تأیید شده است. تحقیقات جدید نشان می […]
پشه می تواند دو ویروس را همزمان انتقال دهد

Tags: